Regulamin Klubu

Fighter’s Fitness

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zajęć w Klubie Fighter’s Fitness jest firma AmberRoad Sp. z o.o. (NIP: 522 29 53 482) zwana dalej „Klubem”.
 2. Prowadzone zajęcia (kursy grupowe, personalne, seminaria, obozy, pokazy, wykłady i innego rodzaju szkolenia), zwane dalej „Zajęciami”, są formą rekreacji ruchowej o charakterze dobrowolnym i amatorskim. Celem Klubu jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz edukacja w zakresie bezpieczeństwa osobistego – wśród uczestników biorących udział w Zajęciach zwanych dalej „Uczestnikami”.
 3. Wszystkie Zajęcia organizowane przez Klub prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, zwanych dalej „Instruktorami”, posiadających wymagane uprawnienia do przeprowadzenia wybranych szkoleń.
 4. Klub prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju.

§2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Klub organizuje i prowadzi regularne Zajęcia w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem zajęć lub według indywidualnych ustaleń w przypadku treningów personalnych bądź szkoleń przeznaczonych dla firm.
 2. Aktualny grafik zajęć dostępny jest na stronie internetowej Klubu: www.kravka.pl w zakładce „Grafik zajęć”.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych od Klubu. W takim przypadku Klub dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Uczestnikom udział w Zajęciach w innym terminie. Stosowne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Klubu.
 4. Klub – w przypadku znacznego zmniejszenia się liczby Uczestników Zajęć w danej grupie treningowej – zastrzega sobie możliwość przerwania kursu lub połączenia z inną grupą treningową w podobnej lokalizacji i z podobnymi terminami Zajęć.
 5. W okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych Klub zastrzega sobie prawo do łączenia grup treningowych, jednocześnie zapewniając Uczestnikom możliwość udziału w Zajęciach.
 6. W przypadku odwołania Zajęć z winy Klubu, Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za Zajęcia, wyłącznie gdy Uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach w innym terminie.
 7. Wszystkie Zajęcia organizowane przez Klub odbywają się w miejscach do tego wyznaczonych (sale treningowe, kluby, plener).
 8. Klub zaświadcza, że sprzęt wykorzystywany w trakcie Zajęć, jest sprzętem do tego przeznaczonym i spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
 9. Klub nie bierze odpowiedzialności za zagubione oraz pozostawione bez opieki rzeczy Uczestników oraz osób towarzyszących.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Zajęciach organizowanych przez Klub jest złożenie przez Uczestnika pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji zapisów Regulaminu Klubu oraz uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 50 zł. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie i akceptacja powinna być złożona przez rodzica Uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia przed każdymi Zajęciami potwierdzenia uiszczenia opłaty za Zajęcia, zgodnie z zasadami określonymi w §5.
 3. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada stosowny dokument potwierdzający wiek.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia, które ukończyły 5 lat mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem:
  a) wyrażenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub, i
  b) obecności rodzica lub opiekuna prawnego na pierwszym treningu.
 5. Ostateczną decyzję o możliwości uczestnictwa Podopiecznego w zajęciach organizowanych przez Klub podejmuje Instruktor, po pierwszych zajęciach.
 6. Uczestnik przed rozpoczęciem kursu zobowiązany jest do zbadania stanu zdrowia, a w szczególności ustalenia czy nie występują żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia w wybranych Zajęciach.
 7. W przypadku widocznych przeciwwskazań zdrowotnych Uczestnika (kontuzje, choroby zakaźne, itp.), Instruktor prowadzący Zajęcia ma prawo odmówić uczestnikowi prawa udziału w zajęciach.
 8. Klub oraz Instruktor prowadzący Zajęcia nie odpowiada za kontuzje oraz za nieszczęśliwe wypadki Uczestników powstałe wskutek istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, które Uczestnik powinien zbadać i ustalić u odpowiedniego specjalisty przed rozpoczęciem Zajęć.
 9. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są podpisać oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie to powinien podpisać rodzic Uczestnika lub jego opiekun prawny.
 10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania mienia należącego do Klubu.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego korzystania ze sprzętów w trakcie Zajęć lub nienależytego zachowania podczas przebywania w miejscu prowadzenia Zajęć w czasie gdy się one nie odbywają. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Podczas zajęć należy przestrzegać zasady dobrego zachowania, szacunku do innych osób oraz powszechnie przyjętych norm higieny.
 13. Klub zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach, jeżeli poweźmie informacje, że osoba ta poza treningami zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla osób trzecich lub została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu człowieka.
 14. Każdy Uczestnik Zajęć prowadzonych przez Klub powinien zapewnić sobie ubezpieczenie NNW na cały okresu trwania kursu.
 15. Klub zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do uczestniczenia w Zajęciach osób niespełniających choćby jednego z warunków wymienionych w Regulaminie.

§4. KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Uczestnik wraz z pisemną akceptacją Regulaminu otrzymuje Kartę Członkowską Klubu.
 2. Karty nie otrzymują Uczestnicy biorący udział w Zajęciach organizowanych w ramach szkoleń firmowych.
 3. Karta jest własnością Klubu.
 4. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 5. W przypadku wypisania się z Klubu Uczestnik zobowiązany jest do zwrócenia Karty.
 6. W przypadku zagubienia Karty przez Uczestnika zostanie wydany duplikat Karty Uczestnika. Koszt wydania duplikatu Karty to 10 zł.
 7. Na Karcie kodowane są podstawowe dane Uczestnika (imię i nazwisko), dane kontaktowe oraz informacje określające na jakie treningi będzie uczęszczał (lokalizacja, rodzaj treningu).

§5. OPŁATY

 1. Każdy Uczestnik korzystający z Zajęć Klubu zobowiązany jest do opłacania Zajęć.
 2. Fakt opłacenia zajęć przez Uczestnika odnotowywany jest w systemie Klubu, a odpowiednia ilość wejściówek nabijana jest na Kartę Członkowską Uczestnika. W przypadku stosowania hologramów Uczestnik otrzymuje hologram FF, który przyklejany jest na rewersie Karty Członkowskiej w miejscu odpowiadającemu miesiącowi, za który uiścił opłatę. Hologram stanowi potwierdzenie uiszczenia opłaty za dany okres rozliczeniowy.
 3. Opłaty wnosi się za pojedynczy trening, 4 treningi lub miesiąc.
 4. Wysokość opłat za Zajęcia określono w cenniku. Cennik dostępny jest na stronie internetowej klubu: www.kravka.pl w zakładce „Cennik”.
 5. Klub zastrzega sobie prawo zmiany opłat za Zajęcia, wyłącznie po upływie okresu rozliczeniowego.
 6. Uczestnik na pierwszym treningu w danym miesiącu dokonuje płatności lub przedstawia potwierdzenie przelewu środków na konto bankowe Klubu.
 7. Klub honoruje karty MultiSport Plus, Fit Profit oraz OK System. Szczegóły dotyczące akceptacji wspomnianych programów motywacyjnych umieszczone są na stronie internetowej Klubu w zakładce „Cennik”. Zasady korzystania z ww. programów wynikają z warunków korzystania określonych przez właściwe podmioty.
 8. W przypadku braku możliwości udziału w Zajęciach przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Klubu, opłata za Zajęcia nie jest zwracana.
 9. Uczestnicy mogą wnosić opłaty za pośrednictwem przelewów bankowych na rachunek bankowy wskazany przez Klub.
 10. W przypadku treningów personalnych lub szkoleń przeznaczonych dla firm zasady dotyczące opłat ustala się indywidualnie.

§6. TRENINGI

 1. W zajęciach organizowanych przez Klub mogą brać udział Uczestnicy dysponujący Kartą Członkowską z ważnym hologramem i podpisem lub przystępujące do Zajęć na podstawie §5. pkt. 7.
 2. Przed rozpoczęciem Zajęć Uczestnicy zobowiązani są do okazania Karty Członkowskiej Klubu wraz z ważnym hologramem.
 3. W przypadku honorowania w danej lokalizacji Klubu kart MultiSport Plus, Fit Profit lub OK System – Uczestnicy przystępujący do Zajęć na ich podstawie zobowiązani są do udokumentowania swojego uczestnictwa zgodnie z zasadami wynikającymi z warunków korzystania z wyżej wymienionych kart motywacyjnych.
 4. Na podstawie zebranych Kart Członkowskich, oraz po dokonaniu wszelkich formalności związanych z udziałem Uczestników w Zajęciach na podstawie §6. pkt. 3, Instruktor sprawdza ilość Uczestników przystępujących do Zajęć.
 5. W trakcie trwania Zajęć na sali mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy biorący udział w Zajęciach. Obecność osób postronnych jest dozwolona wyłącznie za zgodą Instruktora.
 6. W przypadku udziału w Zajęciach osób niepełnoletnich dopuszczalna jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego – w miejscu wskazanym przez Instruktora.
 7. Uczestnicy Zajęć powinni posiadać:
  a) odpowiedni strój sportowy przystosowany do warunków miejsca, w którym odbywają się Zajęcia w postaci długich lub krótkich spodni treningowych, koszulki oraz obuwia na zmianę,
  b) na Zajęciach związanych ze sportami walki, sztukami walki, samoobroną lub innych Zajęciach na których Uczestnik narażony jest na kontuzje, poza strojem sportowym, o którym mowa w §6. pkt. 7 lit. a), zobowiązany jest do posiadania następujących akcesoriów: ochraniacza strefy kroku, ochraniacza na górna szczękę, ochraniaczy piszczeli, rękawic bokserskich.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakość i konsekwencje używania sprzętu treningowego (ochraniacze) zakupionego poza Klubem.
 9. Noszenie w czasie Zajęć przez Uczestników wszelkich ozdób oraz biżuterii, w szczególności: pierścionków, obrączek, zegarków, kolczyków, łańcuszków, okularów oraz innych przedmiotów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu jest zabronione.
 10. Na Zajęciach zabronione jest posiadanie lub używanie przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób takich jak: nóż, pałka, broń palna, gaz. W przypadku posiadania tego typu przedmiotów należy zgłosić się u prowadzącego Instruktora w celu odpowiedniego zabezpieczenia takich przedmiotów na czas treningu.
 11. W trakcie Zajęć zabrania się spożywania posiłków, żucia gumy, picia napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających oraz innego typu substancji mogących szkodzić zdrowiu.
 12. Instruktor może nie dopuścić do udziału w Zajęciach lub nakazać ich opuszczenie Uczestnikowi, co do którego można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na Zajęcia. W razie spóźnienia się Uczestnika, Instruktor może zabronić udziału w Zajęciach. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za zajęcia.
 14. Opuszczenie Zajęć przez Uczestnika w trakcie ich trwania możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu Instruktora i za jego zgodą.
 15. Uczestnik ma obowiązek poinformować przed Zajęciami Instruktora o wszelkich problemach zdrowotnych, wcześniejszych kontuzjach, bólach i ograniczeniach, które mogą mieć wpływ na zdrowie i życie Uczestnika zajęć.
 16. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Instruktora o wystąpieniu jakiegokolwiek urazu wynikłego podczas zajęć.
 17. Wszystkie osoby przebywające na terenie prowadzonych Zajęć, a w szczególności jego Uczestnicy, zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Instruktora oraz do dbania o bezpieczeństwo własne i współćwiczących.
 18. Klub oraz Instruktor nie odpowiada za kontuzje oraz nieszczęśliwe wypadki Uczestników Zajęć powstałe wskutek niedostosowania się do poleceń Instruktora prowadzącego Zajęcia.
 19. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu prowadzenia Zajęć.
 20. W przypadku treningów personalnych lub szkoleń przeznaczonych dla firm stosuje się indywidualne ustalenia, niewymienione w niniejszym Regulaminie.
 21. Uczestnik ma bezwzględny obowiązek wykonywać wszystkie polecenia Instruktora z zakresu bezpieczeństwa treningu – w przypadku niestosowania się do poleceń, Instruktor ma prawo poprosić Uczestnika o przerwanie treningu i opuszczenie sali.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Klub tj. AmberRoad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Radiowa 1A, 01-485 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000358066, NIP: 5222953482, REGON: 142454716, kapitał zakładowy 5.000,00 złotych
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się na zasadzie udzielonej zgody, złożoną w stosownym oświadczeniu, lub poprzez wyrażenie zgody podczas wysyłania formularza zgoszeniowego na trening, w celach związanych z uczestnictwem w zajęciach, procesu reklamacyjnego, procesu płatności, jak również bazy kontaktowej w przypadku doznania wypadku w trakcie treningu.
 3. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Klub.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w czasie Uczestniczenia w zajęciach i do ich odwołania oraz w okresie odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń wynikającemu z ustawy kodeks cywilny. Jednocześnie po decyzji o rezygnacji z zajęć dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie na cele księgowe, dochodzenia i obrony przez roszczeniami.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej dane osobowe Uczestnika zostaną usunięte.
 6. Uczestnikowi, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych oraz żądania usunięcia lub ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu a także prawo do przenoszenia danych na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dot. danych osobowych, w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytu (sprawozdania finansowe), prawne, podatkowe, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji fizycznej jak i elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi monitoringu spłacania zaległości oraz windykacji.
 8. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Klub swoich danych osobowych. Kategoriami danych osobowych Uczestnika jakie będą przetwarzane to wszelkie dane wskazane we oświadczeniu, stanowiącym integralną część przedmiotowego regulaminu.
 9. Uczestnikowi przysługuje możliwość kierowania żądań do Klubu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Wszelkie żądania powinny być kierowane na adres poczty tradycyjnej: AmberRoad Sp. z o.o., ul. Radiowa 1a, 01-485 Warszawa oraz poprzez e-mail na adres info@kravka.pl.
 10. Każde żądanie zostanie rozpatrzone w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Klub poinformuje Użytkownika o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Klub do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za zgodą Uczestników Klub może utrwalać prowadzone zajęcia, obozy lub pokazy (nagrania audio/video, zdjęcia). Wraz z wyrażeniem zgody Uczestnik rezygnuje z wszelkich roszczeń wobec Klubu za utrwalenie i upublicznienie wyżej wymienionych materiałów w celach propagowania działalności Klubu.
 2. Wszelkie znaki prawne oraz inne dokumenty i materiały (nazwa, logo, Karta Członkowska, hologramy, nazwa domeny, itp.) są własnością Klubu i korzystanie z nich bez zgody Klubu lub w sposób do tego nieprzeznaczony jest zabronione.
 3. Nieprzestrzeganie zasad powyższego Regulaminu przez Uczestników skutkuje wykluczeniem z zajęć oraz skreśleniem z listy Uczestników bez zwrotu wniesionych wcześniej opłat przez Uczestnika oraz w uzasadnionych przypadkach skutkować będzie podjęciem stosownych kroków prawnych przez Klub.
 4. Sprawy, które nie objęte niniejszym Regulaminem regulowane są bezpośrednio przez Klub lub w drodze dwustronnych ustaleń z Uczestnikiem.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obejmują wszystkich Uczestników, chyba że poszczególne zobowiązania Klubu zostały określone inaczej w odrębnej umowie.
 6. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa stosownie do stanu faktycznego sprawy.
 7. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 8. Regulamin zaczyna obowiązywać Uczestnika z dniem złożenia podpisu i oświadczenia przez Uczestnika, że przeczytał i zrozumiał wszystkie punkty wyżej wymienionego Regulamin.
 9. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem stanowi integralną część Regulaminu.

Fighter’s Fitness